12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
Đặt khám
19006155

Phòng Kế hoạch tổng hợp

I. Lịch sử phát triển:
 
Nguyên trước đây là phòng Y vụ sau đó đổi tên thành phòng Kế Hoạch Tổng Hợp 
 
(KHTH) .Là bộ phận tham mưu cho Ban Giám đốc theo dõi đôn đốc thực hiện các 
 
hoạt động y tế, các chế độ, nội qui bệnh viện, các thông tư chính sách của ngành ...
 
Các trưởng phòng: ( qua các thời kì )
 
+ BS. Nguyễn Bá Nhiếp
 
+ Bs. Lê Văn Bội
 
+ TTƯT. TS Nguyễn Đắc Nghĩa
 
+ BSCK II Phạm Mạnh Thân
 
+  Ths. Bs Trần Liên Hương                            - Trưởng phòng
 
+  Ths.Bs Nguyễn Hiền Vân                            -  Phó phòng
 
II. Nhiệm vụ :
 
1.  Phòng KHTH dưới chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện trong công tác 
 
thực hiện kế hoạch, giám sát các khoa phòng thực hiện quy chế bệnh viện.
 
2.  Lập kế hoạch giúp Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện, theo dõi, định kỳ sơ kết, 
 
tổng kết công tác hoạt động chuyên môn bệnh viện. Xây dựng kế hoạch phát triển 
 
chuyên môn kỹ thuật trong toàn bệnh viện. Phối hợp tham gia cùng các ban, hội 
 
đồng tại bệnh viện như ban xã hội hóa y tế, phi y tế, hội đồng thuốc và điều trị, hội 
 
đồng đấu thầu… làm tốt công tác quản lý bệnh viện. Phối hợp phòng quản lý chất 
 
lượng giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật 
 
3. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, 
 
giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
 
khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
 
4. Lưu trữ hồ sơ bệnh án: 
 
Lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án phục vụ công tác điều trị, đào tạo, 
 
nghiên cứu khoa học, pháp luật.
 
5. Thường trực công tác BHYT: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, 
 
giám sát, quản lý việc thực hiện chế độ BHYT tại bệnh viện. Phối hợp với các bộ 
 
phận liên quan thanh quyết toán BHYT
 
6. Phối hợp với các khoa phòng xây dựng các quy trình quản lý bệnh viện. 
 
7. Xây dựng và triển khai các kế hoạch y tế phục vụ các sự kiện trong nước và 
 
Quốc tế diến ra trên địa bàn Hà Nội. Kịp thời xây dựng kế hoạch y tế đáp ứng thảm 
 
họa (cháy nổ, thiên tai, bệnh dịch…)
 
III. Tổ chức nhân sự:


 
Nhân sự: 33 nhân viên
 
Trưởng phòng:  Ths. Bs Trần Liên Hương 
 
Phó phòng:          Ths. Bs Nguyễn Hiền Vân
 
-Cử nhân đại học: 02
 
-Cử nhân điều dưỡng: 06
 
-Trung cấp diều dưỡng : 22
 
- Cán sự : 01
 
Các tổ chức năng:
 
-Tổ nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ
 
-Tổ thống kê, báo cáo
 
-Tổ công tác tiếp đón tại các khoa khám bệnh
 
-Tổ giám sát thanh toán bệnh nhân ra viện  
 
IV. Hoạt động chuyên môn:
a) Cơ sở:
 
- 01 khu vực văn phòng chính ( Phòng số 9 tầng 1 nhà B3)
 
- 01 khu vực tiếp đón bệnh nhân ngoại trú và đăng ký HSBA vào viện (sành nhà 
 
A1)
 
- 01 kho lưu trữ hồ sơ
 
- 01 phòng rà soát HSBA nội trú ra viện
 
- 01 thư viện 
 
b) Kết quả đạt được:
 
- Số liệu tiếp dón KCB ngoại trú 400.000 lượt khám bệnh / năm
 
- Só liệu BN nội trú 44.000 lượt bệnh nhân / năm
 
- Đảm bảo quyền lợi phục vụ 250. 000 thẻ BHYT
 
- Tham gia công tác thanh quyết toán BHYT: giám định theo tỷ lệ %, trung binh 
 
rút 8500 HSBA/năm
 
- Tổ chức định kỳ hàng tuần các buổi sinh hoạt khoa học, tập huấn chuyên môn
 
- Phục vụ từ 30.000 đến 35.000 hồ sơ lưu trữ/năm.
 
- Tổ chức thành công các Hội nghị, hội thảo lớn trong bệnh viện và ngành Y tế.
 
V. Hướng phát triển:
 
Nâng cấp thư viện: lắp đặt hệ thống vi tính để quản lý giới thiệu sách, dữ liệu, nối 
 
mạng quốc tế.
 
-Quản lý hồ sơ bệnh án bằng mạng máy tính,quản lý hồ sơ bệnh án bằng bệnh án 
 
điện tử.
 
-Mở rộng bộ phận vi tính: Thực hiện hệ thống báo cáo nội bộ bằng phần mềm, nối 
 
với các mạng khác trong ngành, trong nước, thế giới.

Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn