12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
CSKH - Đặt khám
19006155

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Tài chính – Kế toán là một trong các phòng chức năng của Bệnh viện được hình thành ngay khi  có quyết định thành lập bệnh viên.

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thược Trưởng phòng TCKT - Đến năm 1987

Th.s Nguyễn Thống Nhất – Trưởng phòng TCKT - Đến năm 2017

Hiện tại:

Ths. Lê Thị Vân Anh - Trưởng phòng TCKT

Cử nhân: Nguyễn Lê Lụa – Phó phòng TCKT

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Phòng TCKT hiện có 56 người:

Trong đó:

Thạc sỹ                                  : 04 người

Đại học                                  : 36 người

Cao đẳng/ trung cấp             : 16 người

Các bộ phận bao gồm:

- Tổ thu viện phí ngoại trú

- Tổ thanh toán viện phí nội trú

- Tổ rà soát chi phí

- Tổ Kế toán thu chi Ngân sách, quản lý viện phí, quản lý Tài sản, quản lý‎ thuốc, VTYT…

- Thủ quỹ

Sơ đồ tổ chức:

TCKT.png


III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

-  Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

-  Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

-  Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

-  Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

-  Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

-  Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

IV.  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Thực hiện đúng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

- Thực hiện dự toán thu- chi ngân sách theo đúng tiến độ, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, dự toán đầu năm để chỉ đạo đôn đốc các khoa phòng thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra

- Cải cách khâu đón tiếp và thanh toán viện phí nội trú, ngoại trú

- Xây dựng phương án hạch toán khoa phòng giao tự chủ về các khoaThực hiện nghiêm tưc các chỉ đạo của Nhà nước và Thành phố về quản lý tài chính, tài sản của ngành, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai tốt quy chế chi tiêu nội bộ

V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tham mưu tốt hơn cho Ban Giám đốc trong công tác Quản lý Tài chính, phát triển kinh tế y tế, 

- Cân đối thu chi đảm bảo kinh phí thường xuyên năm 2019

- Tiếp tục hoàn thiện phương án hạch toán khoa phòng

- Phối hợp phòng KHTH trong công tác thanh quyết toán BHYT

- Thực hiện chuyển dữ liệu BHYT lên cổng đảm bảo tính đầy đủ và chính xác

- Phối hợp CNTT xây dựng phần mềm hạch toán khoa phòng và phần mềm theo dõi thống kê thu nhập của nhân viên và tính thuế TNCNKích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn