12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội
logo
Cấp cứu
024.38.233.076
Hotline
0982.414127
Đặt khám
19006155

Phòng Tài chính kế toán  1. I. Lịch sử phát triển

Phòng Tài chính – Kế toán là một trong các phòng chức năng của Bệnh viện được hình thành ngay khi  có quyết định thành lập bệnh viên.

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thược Trưởng phòng TCKT - Đến năm 1987

Hiện tại:

Th.s Nguyễn Thống Nhất – Trưởng phòng TCKT

Cử nhân: Đào Thị Tuyết Mai – Phó phòng TCKT

Cử nhân: Nguyễn Lê Lụa – Phó phòng TCKT

II. Chức năng, nhiệm vụ  phòng Tài chính – Kế toán:

1.  Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh ðạo trực tiếp của giám ðốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trýớc giám ðốc về toàn bộ hoạt ðộng tài chính kế toán của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

Phòng TCKT có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc phương hướng, biện pháp quản ly  Tài chính . Thực hiện các quyết định Tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí theo đúng các quy định hiện hành.

Cụ thể:

- Căn cứ  chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, dự toán thu chi của bệnh viện và  tổ chức thực hiện khi dự toán được phê duyệt.

- Tổ chức hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Căn cứ kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

III.  Tổ chức nhân sự:

Phòng TCKT hiện có 43 người:

Trong đó:

Thạc sỹ                              : 02 người

Đại học                              : 27 người

Cao đẳng/ trung cấp: 14 người

Các bộ phận bao gồm:

- Tổ thu viện phí

- Tổ thanh toán viện phí

- Tổ Kế toán thu chi Ngân sách, quản ly viện phí, quản lý Tài sản, quản ly‎ thuốc, VTYT…

- Thủ quỹ

IV. Kết quả đạt được

Thực hiện đúng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Thực hiện dự toán thu- chi ngân sách theo đúng tiến độ, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, dự toán đầu năm để chỉ đạo đôn đốc các khoa phòng thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra

Thực hiện nghiêm tưc các chỉ đạo của Nhà nước và Thành phố về quản lý tài chính, tài sản của ngành, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai tốt quy chế chi tiêu nội bộ

V. Phương hướng phát triển:

Tham mưu tốt hơn cho Ban Giám đốc trong công tác Quản ly Tài chính, phát triển kinh tế y tế,  Tổ chức hạch toán thu chi theo từng khoa phòng.

 

(Bệnh viện đa khoa xanh pôn)
Kích thước font In ấn
VCB Bidv MB Bank Bidv MB Bank VCB Vietcombank Vietcombank Tech Tech SHB SHB PVCombank PVCombank GPBank GPBank CBBank CBBank
Copyright 2017 © bvxanhpon.vn